قفسه بندی درایوین راک

​​​​​​- سیستم قفسه بندی درایوین انبارگستران نوعی از قفسه بندی پالت راک میباشد که در آن کانالهای سیستم علاوه بر قابلیت نگهداری پالت ، امکان تردد لیفتراک را نیز فراهم میسازد.
- در این سیستم راهروهای اضافی حذف شده و نسبت بار نگهداری شده به سطح به چند برابر افزایش می یابد.
- در این سیستم آخرین بار گذاشته شده هر راهرو اولین بار قابل برداشت است (lifo).
- سیستم درایوین راک برای انبارهای مواد اولیه و محصول ، سردخانه ها و برای کالاهای یکنواخت که دارای محدودیت زمان مصرف نمی باشد مناسب است.
- این سیستم متناسب با ارتفاع سالن و وزن و ابعاد پالت ها در چند طبقه قابل تولید و اجرا می باشد.

قفسه_بندی_درایوین_راک